Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

4.12 ChatGTP en andere AI-tools

Artifiële (kunstmatige) intelligentie of AI is niet langer alleen onderwerp van onderzoek; het wordt steeds meer in de praktijk gebruikt. Het meest in het oog springende voorbeeld is het immens populaire ChatGPT, gelanceerd in 2022 door OpenAI, een AI-bedrijf. Je kunt met de chatbot gesprekken voeren die exact lijken op gesprekken tussen mensen.

AI-tools zoals ChatGPT worden Large Language Models of LLMs genoemd (in het Nederlands: grote taalmodellen). Voorbeelden van andere grote taalmodellen zijn Copilot en Google Bard. Ze zijn getraind op enorme datasets met miljarden woorden uit verschillende bronnen, zoals websites, boeken en artikelen. Deze uitgebreide training stelt LLM's in staat om de nuances van taal, grammatica, en context te 'begrijpen'. 

In de literatuurlijst

OpenAI. (2024). ChatGPT (Feb 17 versie) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

  • Begin de referentie met de naam van de auteur: OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.
  • Geef het publicatiejaar van de versie die je hebt gebruikt. Hiervoor heb je het versienummer nodig - zie hiervoor de volgende bullet.
  • Vermeld de naam van het taalmodel als de titel (cursief). Geef dan tussen ronde haken de versie die je hebt gebruikt (kopieer ChatGPT's aanduiding voor de versie). Klik voor de datum op het vraagtekentje rechtsonder op de website van ChatGPT en kies voor 'Release notes'. 
  • Geef na de titel een vormspecifieke beschrijving tussen vierkante haken. Aangezien 'Large language model' en de afkorting 'LLM' inmiddels ingeburgerd is gebruiken we deze benaming. 'Groot taalmodel' is echter ook correct.
  • Hierna volgt gewoonlijk de naam van de publicerende organisatie, maar in dit geval zijn de auteur en de publicerende organisatie identiek. In zo'n geval laat je de publicerende organisatie weg om herhaling te voorkomen. 
  • Sluit de referentie af met de URL https://chat.openai.com/chat. Geef dus niet de volledige URL van de gegenereerde content, want ChatGPT's antwoord op je prompt is uniek en dus niet toegankelijk voor de lezer.
  • Zet geen punt achter de URL. 

In de tekst

Parenthetische verwijzing: (OpenAI, 2024) 

Narratieve verwijzing: OpenAI (2024)

  • Hoe je door ChatGPT gegenereerde content integreert in je tekst wordt uitgelegd in Subsectie 1.12.