Skip to Main Content

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

APA-stijl @ TiU

3.5 Elementen van referenties: auteur, datum, titel, bron

Een referentie bestaat uit vier elementen: auteur, datum, titel, en bron. Ieder element beantwoordt een vraag:

Auteur: Wie is verantwoordelijk voor dit werk?
Datum: Wanneer is dit werk gepubliceerd?
Titel: Wat is de naam van dit werk?
Bron: Waar kan ik dit werk vinden?

Cameron, L. D., Thomason, B., & Conzon, V. M. 2021. Risky business: Gig workers and the navigation of ideal worker expectations during the COVID-19 pandemic. Journal of Applied Psychology, 106(12), 1821–1833. https://dx.doi.org/10.1037/apl0000993

Noot: referenties in APA-stijl hebben een hangende inspringing, wat betekent dat de eerste regel tegen de linkermarge staat en dat alle volgende regels 0,5 inch naar rechts inspringen. Hoe een hangende inspringing wordt gemaakt (in Word) wordt uitgelegd in subsectie 3.1: Opmaak van de literatuurlijst.

Uitleg per element

Format van het element auteur 

 • Vermeld eerst de achternaam, gevolgd door de voorletter(s). Zet een komma’s tussen achternaam en voorletter(s). Tussen de initialen komt een komma. Bij meerdere auteurs zet je vóór de laatste auteur een ampersand (&). Vermeld tot en met 20 auteurs.  
  Auteur, A. A.
  Auteur, A. A., & Auteur, B. B.
  Auteur, A. A., Auteur, B. B., Auteur C. C., Auteur, D. D., & Auteur, E. E.
 • Bij 21 of meer auteurs vermeld je alleen de eerste 19 auteurs, gevolgd door een weglatingsteken (drie punten, gescheiden door een spatie). Daarna vermeld je de naam van de laatste auteur (zonder ampersand). 
  Auteur, A. A., Auteur, B. B., Auteur, C. C., Auteur, D. D., Auteur, E. E., Auteur, F. F., . . . Auteur, Z. Z.
 • Handhaaf verbindingsstreepjes in voornamen (bv. Jean-Paul):   
  Sartre, J.-P.
 • Bij achternamen met voorvoegsels (zoals: van, de, van de(r), von) schrijf je het (eerste) voorvoegsel met een hoofdletter. Met deze richtlijn wijken we af van de Amerikaanse regel voor Engelstalige teksten, waarbij de schrijfwijze van de auteur zelf wordt gevolgd. Zo schrijft de hieronder eerstgenoemde auteur (J. M. van der Linden) het voorvoegsel in zijn achternaam met een kleine v, en in Engelstalige teksten volgens APA wordt in de tekst (en in de literatuurlijst) eveneens een kleine v gebruikt. In Nederlandstalige teksten is dit echter niet gebruikelijk. 
  Van der Linden, J. M.
  Van Nuys, K. B.
  Verwijzingen in de tekst: (Van der Linden, publicatiejaar) en (Van Nuys, publicatiejaar).
 • Vermeld bij een organisationele auteur (groepsauteur) de volledige naam organisatie of groep. Is de auteur een overheidsorganisatie, en vermeldt de publicatie ook een overkoepelende organisatie (parent agency) als auteur, geef dan eerst de naam van de grotere entiteit, plaats een komma en geef daarna de naam van de organisatie die verantwoordelijk is voor de publicatie. 
  American Psychological Association.
  The White House, Office of the Press Secretary.
  In de tekst mag je de naam van de organisatie afkorten (nadat je de volledige naam één keer hebt genoemd), maar alleen als de afkorting algemeen bekend is. Hoe je dit moet doen wordt uitgelegd in subsectie 1.3: Werken met een groep of organisatie als auteur.
 • Verschuif bij een publicatie met een onbekende auteur de titel naar de positie van de auteur. Het eerste woord van de titel en (eventuele) ondertitel en alle eigennamen krijgen een hoofdletter. 
  Slaapstoornissen als risicofactor voor chronische postoperatieve pijn: Een systematisch review.
  Bij de tekstverwijzing gebruik je een verkorte titel als de titel lang is (bv. Slaapstoornissen als risicofactoren). De (al of n iet verkorte) titel zet je tussen dubbele aanhalingstekens als het werk onderdeel is van een groter geheel (bv. een artikel of boekhoofdstuk). De titel van een werk dat op zichzelf staat (bv. een boek) wordt gecursiveerd. Zie voor meer uitleg en voorbeelden subsectie 1.4: Werken met een onbekende auteur.
 • Als de echte naam en een username van de auteur bekend is (bv. bij auteurs op sociale media), geef dan de echte naam van de auteur, gevolgd door de username in vierkante haken.  
  Obama, M. [@MichelleObama].
 • Als alleen de username bekend is, geef dan de username.
  TimmyD.
 • Zet bij een geredigeerd boek (ook vaak "bundel" genoemd) de naam van de redacteurs op de positie van de auteur, gevolgd door de afkorting “Red.” (of “Reds.” bij meerdere redacteurs) in ronde haken: 
  McLachlan, M. K. (Red.).
  Smythe, B., & Jansson, Y. M. (Reds.).
  Voor een voorbeeld van een referentie: zie subsectie 4.2: Edited book or e-book
 • Geef bij een hoofdstuk in een geredigeerd boek eerst de naam en voorletter(s) van de auteur van het hoofdstuk, gevolgd door het publicatiejaar en de titel (niet gecursiveerd) van het hoofdstuk. Vermeld daarna de voorletters en achternaam (in die volgorde) van de redacteur(s) van het geredigeerde boek. Voor de naam van de (eerste) auteur zet je het woord “In.” Hierna volgt de titel van het geredigeerde boek (cursief). Merk op dat tussen de namen van de redacteuren en de titel van het geredigeerde boek een komma staat.   
  Simon, G. (2022). Titel van boekhoofdstuk. In B. Smythe, & Y. M. Jansson (Reds.), Titel van geredigeerd boek.
  Zie subsectie 4.2: Hoofdstuk (met DOI) in een geredigeerd boek of e-book voor voorbeelden van volledige referenties.

Opmaak van het element datum

Vermeld direct na de naam van de auteur de publicatiedatum (in ronde haken).

 • Bij boeken is dit het jaar van publicatie. Gebruik het copyrightjaar, zoals vermeld op de copyrightpagina.
 • Bij tijdschriftartikelen is dit het jaar van het volume (jaargang), zelfs als dit afwijkt van het copyrightjaar.
  • Bij manuscripten die geaccepteerd zijn voor publicatie, maar nog niet zijn gepubliceerd, gebruik je “ter perse” (gebruik geen hoofdletters).
   Schaefer, J. R. (ter perse).
 • Bij magazines is dit het jaar en maand.
  (2022, augustus).
 • Bij kranten, nieuwsletters, blogposts, afleveringen van podcasts en posts op social media is dit de exacte datum (jaar, dag en maand).
  (2021, 12 januari).
 • Bij een bijdrage aan een conferentie is dit niet de dag van de bijdrage, maar de gehele periode van de conferentie.
  (2022, 21-25 februari).
 • Bij werken waarvan de datum niet kan worden achterhaald is dit “z.d.” (voor “zonder datum”).
  Smith, P. (z.d.).
 • Bij webpagina’s of websites is dit niet de copyrightdatum omdat deze mogelijk niet aangeeft wanneer de content is gepubliceerd.
  • Wordt geen specifieke datum genoemd, maar wel een “last updated”/“laatst bijgewerkt” datum die duidelijk van toepassing is op de content waarnaar je verwijst in de tekst, dan kun je die gebruiken (alleen de datum, zonder verdere vermelding).
  • Als een “last updated”/“laatst bijgewerkt” datum ook ontbreekt, gebruik dan “z.d.” (voor “zonder datum”).

Raadpleegdatum in referenties naar online bronnen

Neem alleen een raadpleegdatum op in een referentie naar een online bron als deze niet gearchiveerd wordt EN bedoeld is om in de loop van de tijd te veranderen. Verreweg de meeste referenties naar online bronnen bevatten geen raadpleegdatum.

. . . Geraadpleegd op 25 maart, 2022, van https//xxxxx

Zie subsectie 3.6: Raadpleegdatum in referenties naar online bronnen.voor meer uitleg en voorbeelden van bronnen waarvoor een raadpleegdatum moet worden gegeven.

Opmaak van het element titel

Hoe de titel van een werk wordt geschreven – al of niet cursief – hangt af van de aard van het werk. 

• Titels van werken die op zichzelf staan 

De titels van werken die op zichzelf staan worden gecursiveerd.

Boeken, rapporten, webpages en websites
Schrijf het eerste woord van de hoofdtitel en de ondertitel (indien aanwezig) met een hoofdletter, evenals eigennamen. Plaats een dubbele punt tussen de hoofdtitel en de ondertitel.

Criminaliteit en corruptie in organisaties: Waarom het voorkomt en wat er aan te doen is.

Periodieke werken (tijdschriften, magazines, kranten, nieuwsbrieven, blogs)
Vermeld alleen de hoofdtitel (laat eventuele ondertitels weg). Schrijf het eerste woord van de titel en alle kernwoorden (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden, bijwoorden, en alle woorden met vier letters of meer, zoals “Between,” “About,” “From,” “With”) met een hoofdletter.

International Journal of Clinical and Health Psychology.

Meer voorbeelden van opzichzelfstaande werken zijn: rapporten, dissertaties, scripties, films, persberichten, televisieseries, podcasts, Youtube videos, datasets, ongepubliceerde manuscripten, blogs, social media.  

• Titels van werken die deel uitmaken van een groter geheel

De titels van werken die deel uitmaken van een groter geheel worden niet gecursiveerd.

Hoofdstuk uit een boek & Artikel uit een tijdschrift, magazine, of krant

Het eerste woord van de hoofdtitel en de ondertitel (indien aanwezig) krijgt een hoofdletter, evenals eigennamen. Plaats een dubbele punt tussen de hoofdtitel en de ondertitel.

Diversiteit in de beroepsbevolking: Actuele vraagstukken en opkomende trends.

Meer voorbeelden van werken die deel uitmaken van een groter geheel zijn: afleveringen van een televisieserie, tweets, Facebook-updates, lemma's uit encyclopedieën en woordenboeken, Wikipedia-artikelen, podcastafleveringen.

Vormspecifieke beschrijvingen

Na de titel wordt een beschrijving van de vorm van de bron opgenomen (tussen vierkante haken), als dat van belang is voor de identificatie en vindbaarheid van het werk.

Aërosolen blijven bestaan in onvoldoende geventileerde liftcabines [Persbericht].

Andere voorbeelden van vormspecifieke beschrijvingen zijn:

[Video] [Facebook statusupdate] [PowerPoint slides] [Blog post] 
[Computersoftware] [Foto] [Brochure] [Mobiele applicatiesoftware]
[Tweet] [Speciale aflevering] [Working paper] [Podcastaflevering]

Let op

 • Neem bij een referentie naar een e-book niet de beschrijving "[E-book]" op in het titelelement.
 • Neem bij e-books niet het platform of apparaat (bv. Kindle) op in het titelelement.

Opmaak van het element bron

Het bronelement bestaat allereerst uit informatie over de uitgever. Aangezien tegenwoordig veel academische werken online beschikbaar zijn, bevat het bronelement vaak ook een DOI of een URL. Nog niet bekend met de DOI? Lees dan eerst subsectie 3.4: Digital Object Identifier (DOI).

Net als bij titels wordt bij het bronelement onderscheid gemaakt tussen werken die op zichzelf staan en werken die deel uitmaken van een groter geheel.

• Werken die op zichzelf staan

Voor boeken en andere op zichzelfstaande, niet-periodieke publicaties (zoals rapporten, dissertaties, scripties, films, tv-series, podcasts, datasets en social media) wordt de naam van de uitgever opgenomen in het bronelement.

 • Geef de naam van de uitgever zoals vermeld op het werk, maar laat aanduidingen van bedrijfsstructuren (zoals BV, VOF, Inc., Ltd., of LLC) weg. Voeg na de naam van de uitgever een DOI of URL toe (indien van toepassing). Als een werk een DOI en een URL heeft, vermeld dan altijd de DOI. Merk op dat na een DOI of URL geen punt volgt.

  Greenberg, L. S. (2021). Changing emotion with emotion: A practitioner's guide. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000248-000

 • Als de organisationele auteur en de uitgever identiek zijn, laat je de uitgever weg uit the bronelement.

  American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7e ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

• Werken die deel uitmaken van een groter geheel

Voor werken die deel uitmaken van een groter geheel bestaat het bronelement uit informatie over het "overkoepelende" werk.

Artikelen uit een periodiek werk
Bij artikelen bestaat het bronelement uit informatie over het periodieke werk (bv. tijdschrift, magazine, krant, blog, nieuwsbrief), en – indien van toepassing – het volumenummer, het afleveringsnummer en het paginabereik of artikelnummer/eLocator. Na de titel volgt vaak een DOI of URL. 

 • Vermeld de titel van het periodieke werk en het volumenummer (beide cursief). Scheid titel en volumenummer met een komma. (Een volume is een jaargang van een tijdschrift of een ander periodiek werk.)
 • Geef het afleveringsnummer voor alle periodieke werken die een afleveringsnummer hebben. Het afleveringsnummer is niet cursief, staat tussen ronde haken en volgt direct – zonder spatie – na het volumenummer. 
 • Hierna volgt het paginabereik van het artikel. Scheid paginanummers met een en dash (–). 

  Rebora, A. (2021). Zaretta Hammond on equity and student engagement. Educational Leadership, 79(4), 14–18.

  • Sommige online-only tijdschriften publiceren artikelen met artikelnummers (ook wel 'eLocators' genoemd) in plaats van een uniek paginabereik.
   PLOS ONE, 16(2), Artikel e0246739.
  • Laat bij krantenartikelen de paginanummers voorafgaan door “p.” (als het artikel op één pagina staat) of “pp.” (als het artikel op meerdere pagina’s staat). Gebruik een en dash (–) om paginanummers te scheiden.
   The Guardian, p. 12.
   Financial Times, pp. 6–7.
   Bij discontinue pagina’s geef je alle paginanummers waarop het artikel staat, gescheiden door een komma.
   The Washington Post, pp. A1, A4.
 • Voeg een DOI of URL toe aan de informatie over het periodieke werk (indien van toepassing). 
  • Bij artikelen met een DOI: vermeld de DOI. Als een artikel een DOI en een URL heeft, geef dan de DOI. Merk op dat na een DOI of URL geen punt volgt.

   Salisu, A. A., Adediran, I. A., & Gupta, R. (2022). A note on the COVID-19 shock and real GDP in emerging economies. Emerging Markets Finance & Trade, 58(1), 93101. https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1981854

  • Bij artikelen zonder DOI, in gedrukte vorm of afkomstig uit een database: sluit het bronelement (en dus de referentie) af na de informatie over het periodieke werk. Voor een voorbeeld van een referentie, zie subsectie 4.1: Tijdschriftartikel zonder DOI.
  • Bij artikelen zonder DOI gevonden op het vrije web (dus niet afkomstig uit een database): vermeld een URL die, indien mogelijk, rechtstreeks naar het werk leidt. Voor een voorbeeld van een referentie, zie de derde tab van subsectie 4.1: Tijdschriftartikel zonder DOI: Online (vrije web)

   Let op Je hoeft geen raadpleegdatum op te nemen vóór de URL. De APA 7-stijl verlangt dit alleen bij een kleine categorie online bronnen. Zie subsectie 3.6: Datum van raadpleging bij referenties naar online bronnen voor uitleg en voorbeelden.

Hoofdstukken in geredigeerde boeken & Vermeldingen in naslagwerken
Voor hoofdstukken uit geredigeerde boeken en vermeldingen in naslagwerken (bv. woordenboekdefinities) is de bron het geredigeerde boek of het gehele naslagwerk. De titel van het geredigeerde boek of het gehele naslagwerk wordt daarom gecursiveerd. Zie voorbeelden van referenties in subsectie 4.2: Hoofdstuk (met DOI) in een geredigeerd boek of e-book en 4.3: Naslagwerken.

Raadpleegdatum in referenties naar online bronnen

Neem alleen een raadpleegdatum op in een referentie naar een online bron als deze niet gearchiveerd wordt EN bedoeld is om in de loop van de tijd te veranderen. Verreweg de meeste referenties naar online bronnen bevatten geen raadpleegdatum.

. . . Geraadpleegd op 25 maart, 2022, van https//xxxxx

Zie subsectie 3.6: Raadpleegdatum in referenties naar online bronnen voor meer uitleg en voorbeelden van bronnen waarvoor een raadpleegdatum moet worden vermeld.