Skip to Main Content

Academisch lezen: Analyseren van argumenten

Leer hoe je een snellere en efficiëntere lezer kunt worden

Analyseren van argumenten

Het is belangrijk na te gaan of de argumenten in bijvoorbeeld academische teksten gebaseerd zijn op bewijzen of alleen op de persoonlijke standpunten van de auteur. Merk op dat een argument niet alleen het geven of uitwisselen van een mening inhoudt, maar het geheel van een stelling en de reden of redenen die worden gegeven om die stelling te ondersteunen. Nadat je een argument hebt beoordeeld, kun je de beslissing nemen om het argument te aanvaarden of te verwerpen. Om dit te kunnen doen, moet je de geldigheid van het argument analyseren. Met andere woorden: of de gegeven redenen voor een bewering de bewering voldoende ondersteunen. Een argument bestaat uit drie elementen: 

 1. Bewering: de mening of conclusie die de auteur zijn publiek vraagt te aanvaarden. Bijvoorbeeld: "Een tekst kritisch leren lezen is belangrijk voor universiteitsstudenten.”
 2. Grondslag: het bewijs, zoals gegevens of feiten, of de ondersteuning die verklaart waarom de bewering moet worden aanvaard. Bijvoorbeeld: "Door een tekst kritisch te lezen kunnen leerlingen de kwaliteit van de argumenten in de tekst beoordelen en nagaan of zij deze als waar moeten aanvaarden.”
 3. Betoogreden: het verband tussen bewering en onderbouwing, of de (vaak impliciete) veronderstelling die de lezer moet aanvaarden om het ermee eens te zijn dat de onderbouwing de bewering ondersteunt. Bijvoorbeeld: "Van universiteitsstudenten wordt verwacht dat zij in staat zijn om in al hun studiewerk argumenten en hun onderbouwing te beoordelen.”

Het komt vaak voor dat een argument minder sterk is dan het op het eerste gezicht lijkt, omdat de betoogreden waarop het argument berust gebrekkig of gewoon niet waar is. Als je bijvoorbeeld leest dat "de meeste mensen weten dat kritisch lezen een belangrijke vaardigheid is op de universiteit", dan moet je eerst aannemen dat wat de meeste mensen weten automatisch waar is. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Evenzo, als je de bewering ziet dat "80% van de studenten die in het eerste semester van hun studie kritisch leerden lezen, hun bachelordiploma binnen drie jaar afrondde", kun je je afvragen of dit gebeurde omdat deze studenten kritisch leerden lezen of dat andere factoren hun succes veroorzaakten of ertoe bijdroegen.  

Taken

Kijk naar de argumenten hieronder en a) identificeer de impliciete veronderstellingen, of betoogredenen, waarop het argument is gebaseerd; en b) bepaal of het argument sterk of zwak is.

 1. James begrijpt de stof goed en daarom scoorde hij goed op zijn examen.
 2. Het zou niet illegaal moeten zijn voor volwassenen om marihuana te roken. Het schaadt tenslotte niemand.
 3. Mensen zijn niet geïnteresseerd in onze website, dus de reden moet zijn dat ze niet weten waar ze hem kunnen vinden.
 4. Het lichaam van Richard III werd gevonden onder een parkeerplaats in Leicester. Hij stierf vlakbij in Bosworth Field, dus het is niet meer dan terecht dat hij in Leicester wordt herbegraven.
 5. Nieuwe medische studies tonen aan dat als de gemiddelde werknemer zijn fysieke gezondheid verbetert, ook zijn productiviteit aanzienlijk toeneemt. Bedrijven zouden daarom elke ochtend verplichte bewegingsprogramma's moeten invoeren om de productiviteit te verhogen.

 1. De betoogreden hier is dat goed scoren op het examen aantoont dat je de stof begrijpt. Maar als eerste zou je vraagtekens kunnen zetten bij het hoge cijfer: misschien zou James een lager cijfer krijgen als het door een tweede examinator werd nagekeken. Maar zelfs als James een tweede keer een hoog cijfer zou krijgen voor zijn examen, zou je nog kritiek kunnen hebben op het argument. Bewijst goed scoren op een examen dat James de stof goed beheerst? Misschien heeft hij de antwoorden op de vragen gewoon uit zijn hoofd geleerd, en is hij niet in staat de stof op andere gevallen toe te passen.
 2. Het argument is dat mensen de website wel zouden bezoeken als ze hem zouden kunnen vinden. Dit argument is niet zo sterk, omdat er andere redenen kunnen zijn waarom gebruikers de website niet gebruiken. Misschien is het ontwerp van de website gebrekkig of hebben mensen moeite met het begrijpen van de taal op de website.
 3. De bewering is dat een handeling legaal moet zijn zolang niemand er schade van ondervindt. Men zou echter kunnen aanvoeren dat het roken van marihuana de gezondheid van de persoon die het gebruikt en mogelijk die van de mensen in zijn of haar omgeving schaadt, zoals roken dat doet.
 4. De grondslag is dat de plaats waar iemand sterft bepalend is voor de plaats waar hij begraven moet worden. Het probleem met dit argument is dat het ervan uitgaat dat er geen andere belangrijke redenen zijn om iemand ergens te begraven. Misschien moeten we kijken naar waar hij woonde, waar zijn nabestaanden zich bevinden of wat zijn persoonlijke voorkeuren waren. We zouden ook kunnen twijfelen aan de noodzaak van herbegraven: waarom zouden we de stoffelijke resten niet cremeren of ze tentoonstellen in een museum?
 5. De betoogreden is dat het verplichte oefenprogramma de lichamelijke gezondheid van de werknemers daadwerkelijk zal verbeteren. Er wordt hier geen bewijs geleverd dat dit ook werkelijk het geval is. Het argument dat deze bewegingsprogramma's moeten worden ingevoerd, zou dus kunnen worden aangevochten.