Skip to Main Content

LIS Research Support Weblog: RS Weblog

Nieuwe UKB-gids over predatory and questionable publishing practices

by Beatriz Lourenço Barrocas Neves Ferreira on 2024-04-16T17:26:00+02:00 in Open Access, Open science, Publishing | 0 Comments

[English text below]

In de wereld van wetenschappelijke communicatie spelen uitgevers nog steeds een belangrijke rol. Ze voeren cruciale taken uit zoals peer review, redactionele ondersteuning en het toegankelijk maken van onderzoek voor de bredere gemeenschap. Het kiezen van de juiste uitgever is essentieel, omdat het de zichtbaarheid van een onderzoeker kan vergroten en ervoor kan zorgen dat hun bevindingen echt impact hebben. 

Bovendien wordt het onderzoekslandschap van vandaag gekenmerkt door een overvloed aan publicatiemogelijkheden. Hoewel dit grote  kansen biedt, kan het ook enkele risico's met zich meebrengen bij het selecteren van de juiste mogelijkheid . Een van de grootste bedreigingen is roofzuchtige publicatie. Roofzuchtige uitgevers beweren een volledige publicatiedienst te bieden waarbij onderzoekers worden uitgebuit  door hoge kosten te rekenen voor lage kwaliteit of niet-bestaande diensten, zoals bijvoorbeeld kwaliteitsborging en langetermijnbehoud. 

Om wetenschappers te helpen deze valkuilen te vermijden, heeft een team van open access-experts van Nederlandse universiteiten een uitgebreide gids samengesteld. Deze gids voorziet auteurs van praktisch advies over het herkennen van betrouwbare uitgevers, het vermijden van roofzuchtige praktijken en het omgaan met eventuele problemen die zich tussentijds kunnen voordoen. Bovendien is de gids gericht op het beantwoorden van zorgen van beginnende onderzoekers. Door onderzoekers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen over waar te publiceren, heeft deze gids tot doel de integriteit van wetenschappelijke communicatie te handhaven en ervoor te zorgen dat onderzoek een betekenisvolle impact heeft op de samenleving. De gids " “Predatory and Questionable Publishing Practices: How to Recognise and Avoid Them” is hier beschikbaar. 

Als u hulp nodig heeft bij het selecteren van de juiste optie om uw werk te publiceren, of twijfelt aan de betrouwbaarheid van een uitgever, aarzel dan niet om contact op te nemen met openaccess@tilburguniversity.edu 


New UKB guide on predatory and questionable publishing practices 

In today’s world of scholarly communication, publishers still play an important role. They handle crucial tasks like peer review, editorial support, and making research accessible to the wider community. Choosing the right publisher is key, as it can boost a researcher's visibility and ensure their findings have a real impact. 

Additionally, today’s research landscape is populated by a plethora of publishing options. While this offers great opportunities, it might also pose some risks when it comes to selecting the right venue. One of the biggest threats is predatory publishing. Predatory publishers claim to offer a full publishing service and end up exploiting researchers by charging high fees for low-quality or non-existent services, like for instance quality assurance and long-term preservation. 

To help scholars steer clear of these pitfalls, a team of open access experts from Dutch universities has put together a comprehensive guide. This guide equips authors with practical advice on spotting reputable publishers, avoiding predatory practices, and dealing with any issues that may arise along the way. Moreover, the guide is aimed at responding to early career researchers' concerns. By arming researchers with the knowledge they need to make informed decisions about where to publish, this guide aims to uphold the integrity of scholarly communication and ensure that research makes a meaningful impact on society. The “Predatory and Questionable Publishing Practices: How to Recognise and Avoid Them” guide is available here

If you need help in selecting the right option to publish your work, or have doubts about the reliability of a publisher, don’t hesitate to contact openaccess@tilburguniversity.edu.  


 Add a Comment

0 Comments.

  SubscribeEnter your e-mail address to receive notifications of new posts by e-mail.


  Archive  Follow Us  Twitter
  Return to Blog
This post is closed for further discussion.