Skip to Main Content

LIS Research Support Weblog: RS Weblog

Embase: een biomedische onderzoeksdatabase

by Kars Wijnhoven on 2024-01-29T16:01:05+01:00 | 0 Comments

A person holding a tree

Description automatically generated

[English text below]

Nieuw in de collectie

Sinds begin 2024 nieuw in de bibliotheekcollectie: Embase, een biomedische, gezondheids- en farmaceutische database en de Europese tegenhanger van Medline, met meer dan 44 miljoen referenties uit 11.000 biomedische tijdschriften. Embase bevat ook peer reviewed artikelen, samenvattingen van conferenties en persberichten. De tijdschriftdekking is vanaf 1946. De database is zeer nuttig voor literatuuronderzoek, Evidence based Practices en Systematic Reviews. Organisaties die het gebruik van Embase aanbevelen zijn Cochrane Training, EU Commissie, WHO, Europees Geneesmiddelenbureau, JBI.

Toegang

Je hebt toegang tot Embase via de A/Z database lijst op de website van de bibliotheek. Embase is beschikbaar en doorzoekbaar via het Elsevier platform, niet via Ovid of EBSCO.

Embase is een referentiedatabase, maar de full-tekst artikelen zijn vaak direct beschikbaar in Science Direct of andere databases. Als je Lean library installeert, krijg je een melding als een artikel full-tekst beschikbaar is in de bibliotheek. Zo niet, dan kan het door de bibliotheek worden besteld.

Embase zoekopties

 • Snel en geavanceerd
 • Emtree-termen (zoals de MeSH/thesaurus of indextermen)
 • PICO kader
 • Geneesmiddelen en ziekten
 • PubMed syntax vertalen naar Embase.

Uitgelicht: Emtree Thesaurus

Met het zoeken via Emtree Thesaurustermen wordt informatie nog beter vindbaar gemaakt. Met Embase indexering kun je natuurlijke taal gebruiken om tijdschriften en samenvattingen van conferenties te doorzoeken. Emtree bevat termen voor:

 • Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 • Ziekten en biologische functies
 • Medische procedures inclusief traditionele Chinese praktijken
 • Studiedesign

Emtree indexeert full-tekst artikelen en bevat meer dan vier synoniemen voor elke indexterm en de termen worden drie keer per jaar bijgewerkt.

Embase in relatie tot PubMed en Medline

Embase is de Europese tegenhanger van MEDLINE, de database die ook PubMed doorzoekt. Embase bevat veel Europese en farmaceutische referenties, maar doorzoekt ook Medline. Embase heeft echter geen toegang tot de nieuwere artikelen die nog niet geïndexeerd zijn. Het is daarom aan te raden om naast Embase ook in PubMed te zoeken. Daarnaast bevat Embase ook 6 miljoen unieke referenties en 2900 tijdschriften. De bibliotheek heeft een licentie op beide databases. Hier vind je nog meer achtergrondinformatie over de verschillen tussen deze databases.

Meer informatie

Guides and help  

Embase video tutorial 

Embase guide from Radboud University

Heb je meer hulp of assistentie nodig, neem dan contact op met de informatiespecialist voor TSB Marjon Warmerdam


Embase: a biomedical research database

New in the collection

Since the beginning of 2024 new in the library collection: Embase, a large biomedical, health and pharmaceutical database and the European counterpart of Medline, with more than 44 million references from 11,000 biomedical journals. Embase includes peer reviewed articles, conference abstracts, and press articles. Embase journal coverage is from 1946 on. The database is recommended for literature reviews, Evidence Based Practices and Systematic Reviews. Organizations that recommend using Embase: Cochrane Training, EU Commission, WHO, European Medicines Agency, JBI.

Access

You can access Embase by de A/Z database list on the library website. Embase is available by the Elsevier platform, not by Ovid or EBSCO.

Embase is a reference database but the full text article is often directly available at the Science Direct database or other databases accessible by the library website. By installing Lean library you’ll be notified if an article is available full text within the library. And if not, it can be ordered by the library.

Embase search options

 • Quick and advanced search

 • Emtree terms (like Mesh/thesaurus or index terms)

 • PICO framework search

 • Drug and disease search

 • Translate PubMed syntax to Embase

Highlighted: Emtree Thesaurus

Emtree terms helps to make information findable. With Embase indexing you can use natural language to search journals and conference abstracts. Emtree includes terms for

 • Drug and medical devices

 • Diseases and biological functions

 • Medical procedures including traditional Chinese practices

 • Study types

Emtree indexes full-text articles and includes more than four synonyms for eachindex term and the terms are updated three times a year.

Embase related to Pubmed and Medline

Embase is the European counterpart of MEDLINE, the database that searches PubMed. Embase has its own database with many European and pharmaceutical references, but also searches Medline. However, Embase does not have access to the newer articles that have not yet been indexed. It is therefore advisable to search PubMed in addition to Embase. Also, Embase contains 6 million unique references and 2900 journals. The library offers a license for both databases. Here you find more background about the differences between the databases

More Information

Guides and help  

Embase video tutorial 

Embase guide from Radboud University
Need more help or assistance, please contact the information specialist for TSB Marjon Warmerdam


 Add a Comment

0 Comments.

  SubscribeEnter your e-mail address to receive notifications of new posts by e-mail.


  Archive  Follow Us  Twitter
  Return to Blog
This post is closed for further discussion.